കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ലോകം കാണാം

കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർ സാങ്കേതികതയുടെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ലോകവുമായി ഇടപഴകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ടെക് കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാഴ്ച പരിമിതർക്കും സുഗമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ആക്സിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്ററായ പിങ്കി ഗുപ്ത.

കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതിനായി ലിങ്ക്‌ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക :https://malayalam.asiavillenews.com/article/visually-challenged-digital-assistive-technology-pinky-gupta-digital-world-software-accessibility-tester-60231?fbclid=IwAR2Ocjy8Ae6cjIDsE8Voq-FDJUeK4KEqU6W-ghgw9fZQEi9iBtIBR9MAL_k24 views0 comments